Lidmaatschap

Aanmelden

Wilt u lessen volgen bij Gymnastiekvereniging Sparta, dan moet u lid worden. Hiervoor zult u een inschrijfformulier moeten invullen. Dit inschrijfformulier krijgt u van de leiding, waarbij u de les volgt. Ook kunt u het hier downloaden. Het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier kunt u  inleveren bij de leiding of sturen naar de ledenadministratie. Voor u lid wordt, mogen er twee gratis lessen gevolgd worden. Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig 5,50 euro en wordt gefactureerd bij de eerste contributiebetaling. Door ondertekening van het inschrijfformulier verplicht men zich de contributie te voldoen tot en met het einde van de lopende contributie periode. Adreswijzigingen dienen schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan de ledenadministratie. Opzeggingen kunnen uitsluitend schriftelijk gedaan worden bij de ledenadministratie, voor 1 juni of voor 1 december. Mondelinge opzeggingen bij de leiding worden niet geaccepteerd. Niet opzeggen en gewoon wegblijven ontslaat u niet van de verplichting tot betalen van de contributie.Contributie

De contributiebedragen voor 2020/2021 zijn hieronder vermeld. Een eventuele verhoging van het contributiebedrag zal in de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd moeten worden.


   per jaar    per halfjaar
     
19 – 65 jaar  193,00 euro     96,50  euro
65 – 99 jaar  158,00 euro     79,00  euro
                    
  
       

 


Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Tweemaal per jaar ontvangt u een factuur voor de betaling van de contributie. Het contributiebedrag dient dan zo spoedig mogelijk overgemaakt te worden op rekeningnummer NL77 INGB 0000687528 ten name van Gymnastiekvereniging Sparta te Leiderdorp, met vermelding van het factuur- en lidnummer. Indien de factuur niet binnen één maand na factuurdatum betaald is, wordt het bedrag met 7,50 euro verhoogd.

 

De contributie wordt berekend vanaf de datum van aanmelding als lid bij de vereniging.Verzekering

Omdat de vereniging is aangesloten bij de KNGU en de lessen worden gegeven door gediplomeerde leiding zijn de leden verzekerd in geval van blijvend letsel en overlijden tijdens door Sparta gegeven lessen.